וואלה! סקול - תנאי שימוש

וואלה! סקול - תנאי שימוש


 1. כללי
  1. אתר "וואלה! School" בכתובת school.walla.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י יורם לימודים בע"מ ח.פ 513093997 (להלן: "החברה"), משמש כעולם הלימודים און-ליין של אתר יורם (להלן: "אתר יורם") ומאפשר לציבור המשתמשים, בין היתר, ליהנות מתכנים לימודיים שונים בחינם ו/או בתשלום, תחת מסגרת אחת.
  2. תנאי השימוש להלן מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש באתר או העושה שימוש במוצרים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: "המשתמש").
  3. השימוש באתר, במידע, בתכנים ובמוצרים/שירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, לרבות רכישת מוצרים/שירותים, כפוף לתנאי השימוש של אתר יורם ולתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן ביחד: "תנאי השימוש"). הגלישה והשימוש באתר כאמור תחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
   בכל הנוגע לגלישה ולשימוש באתר, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש של אתר יורם לבין תנאי השימוש המפורטים להלן, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.
  4. השימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של החברה או מי מטעמה לטיב, לאיכות, להיקף ולסוג התכנים שיוצעו במסגרת המוצרים והשירותים הניתנים באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
  5. ידוע למשתמש, כי זמינות השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים בעלי זכויות הקניין הרוחני בתכנים המוצעים באתר וכי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  6. ידוע למשתמש כי שימוש באתר מוגבל לבעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל וכפוף להגבלות פילטר IP, כפי שיהיו מעת לעת. עוד ידוע למשתמש כי שימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר משתמש שהינו קטין (קרי, מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל באתר כאילו קיבל את אישור הורי הקטין/האפוטרופוס לעשות כן.
  7. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
  8. הוראות תנאי השימוש יחולו על מוצרים/שירותים שנעשה בהם שימוש או אשר נרכשו על ידי המשתמשים דרך האתר בלבד.
 2. הרשמה לשימוש באתר
  1. שימוש באתר ובתכניו מותנה בקיומו של חשבון תקף באתר (להלן: "החשבון"). כל אדם רשאי לפתוח את החשבון ללא תשלום. פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. יובהר, כי שימוש במוצרים החינמיים המוצעים באתר (כמפורט בסעיף 3.1 להלן) הינו חופשי אך דורש קיומו של חשבון תקף.
  2. יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבונו של המשתמש ולסרב לאפשר לו לעשות כל שימוש באתר, לרבות רכישת שירותים או מוצרים דרכו, באם השימוש באיזה מחשבונותיו או באתר הינו בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד לכל תקנון רלוונטי אחר ו/או בניגוד לתנאי שימוש המפורסמים על ידי החברה ו/או בניגוד להוראות כל דין חל ו/או אם הפרטים שהמשתמש הנ"ל מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, ולא תהיה למשתמש הנ"ל זכות לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך.
 3. השימוש באתר והמוצרים/השירותים הכלולים בו
  האתר מציע למשתמשים לצפות על גבי האתר, בצורת שידור (Streaming) ישירות אל מחשבו האישי של המשתמש ו/או לכל מכשיר קצה אחר, התומך בכך, תכנים לימודיים מסוימים המוצעים באתר (להלן: "מכשיר"). במסגרת האמור, האתר מציע למשתמשים את המוצרים/שירותים הבאים:
  1. מוצרים/שירותים חינמיים
   שיעורים (סרטוני לימוד) לדוגמא, במגוון נושאים, בהם יכול כל משתמש לצפות באתר, כפי שיוצעו באתר מעת לעת וללא כל תמורה. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להוריד "פיזית" את התכנים אל מכשירו של המשתמש.
  2. מוצרים/שירותים בתשלום
   כמו כן, האתר אף מציע למשתמשים שירות חנות "מקוונת" המאפשר לכל משתמש לרכוש רישיון שימוש אישי, חוזר, מוגבל בזמן ולא בלעדי במוצרים/שירותים שונים, כגון סרטון לימוד או חבילת סרטוני לימוד במקצועות לימוד ספציפיים (כדוג' חשבון), מקצועות הנבחנים בבחינת הבגרות, קורסים אקדמאיים בנושאים שונים, קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית וקורסים מקצועיים שונים (להלן ביחד: "התכנים").
   בקשר עם התכנים, מובהר בזאת כי:
   1. התכנים יהיו זמינים עבור המשתמש למשך הזמן הנקוב לצד כל פריט תוכן באתר, החל ממועד הרכישה (כהגדרת מונח זה בסעיף 4.3 להלן). בפרק הזמן המתואר לעיל, המשתמש יהיה רשאי לצפות בתכנים אלו במכשירו ללא הגבלה.
   2. רכישה של התכנים כאמור תיעשה בהתאם למחיר כל פריט תוכן ספציפי, כפי שיעודכן באתר מעת לעת. החברה תהיה רשאית מעת לעת לשנות את תעריפי התכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולהביא זאת לידיעת המשתמשים, ותעריפים אלו יחולו על כל רכישה חדשה של תכנים שתתבצע לאחר מועד העדכון כאמור.
   3. החיוב בגין התכנים אינו מותנה באופן כלשהו בהיקף השימוש בהם, בכפוף להוראות כל דין, וכי המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או זיכוי ו/או החזר כספי באם לא ניצל את התכנים בהיקף כלשהו.
   4. לא ניתן יהיה להוריד "פיזית" את התכנים אל מכשירו של המשתמש.
 4. אופן רכישת מוצרים בתשלום
  כל רכישה של מוצר באמצעות האתר, כפופה להוראות שלהלן:
  1. כל הסכומים והמחירים המוצגים במחירון האתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  2. כרטיס האשראי המוזן שבאמצעותו מבקש המשתמש לשלם עבור המוצר, הינו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת - וככל שהמשתמש הינו קטין, אזי הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מצהירים ומתחייבים, בשם הקטין - כלפי החברה כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.
  3. לאחר אישור הפרטים ע"י חברות כרטיסי האשראי, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת המייל שלו, אותה הזין בעת פתיחת החשבון באתר (להלן: "מועד הרכישה"). את רשימת המוצרים אותם רכש המשתמש מן האתר, יוכל המשתמש לראות ב"אזור האישי" שלו באתר.
  4. ככל שרלוונטי, מוצרים אשר החיוב בגינם מתחדש ניתנים לביטול החידוש על ידי המשתמש באופן עצמאי ב"אזור האישי" שלו באתר.
  5. במקרה בו לא אושרה הרכישה ע"י חברות האשראי, יהיה רשאי המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות (בהתאם לסעיף 10 להלן) לצורך טיפול בהסדרת אישור חברות האשראי לביצוע הרכישה.
  6. המשתמש מתחייב בזאת – וככל שהמשתמש הינו קטין, אזי הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מתחייבים בזאת, בשם הקטין, כלפי החברה - כי כל הפרטים אותם הזין המשתמש במהלך ההרשמה לביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
 5. הגבלת השימוש באתר
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
  3. המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או למוקד שירות הלקוחות פרטים שגויים;
  4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מטעמה של החברה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר.
 6. מדיניות פרטיות; מאגר מידע; דיוור ישיר
  1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לאתר ו/או במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת ההרשמה ו/או השימוש באתר (ביחד: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
  2. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה; (ג) אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האתר עם פעילותו של גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים באתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.
  3. ההרשמה של המשתמש לאתר מהווה הסכמה מצדו - וככל שהמשתמש הינו קטין, אזי הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מסכים, בשם הקטין, - לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגר המידע, למטרות פניה אל המשתמש ולצרכי הפעלת האתר ולצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. המשתמש מסכים - וככל שהמשתמש הינו קטין, אזי הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מסכים, בשם הקטין, לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, והחברה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  4. המשתמש מאשר בזאת שידוע לו – וככל שהמשתמש הינו קטין, אז הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מאשרים בזאת כי ידוע להם - כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לחברה וכי מסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. כמו כן, המשתמש מסכים בזאת – וככל שהמשתמש הינו קטין אזי הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מסכימים בזאת - באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי המשתמש שלו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  5. אם המשתמש: (א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או (ב) מעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע, על המשתמש להודיע על כך לחברה באמצעות פנייה אל דואר אלקטרוני שכתובתו: info@wallaschool.co.il ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, מבלי שהמשתמש יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.
  6. היה והמשתמש הסכים לקבל מידע פרסומי מהאתר, החברה ורק החברה תהיה רשאית לשלוח אל המשתמש חומרים ו/או מידע רלוונטי מעת לעת. משתמש המעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יוכל, בכל עת, להודיע על כך לחברה והיא תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור.
 7. קניין רוחני
  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): בתכני האתר, במוצרים ושירותים המוצעים בו, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
  2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק (למעט העתקה לצורך שימוש אישי בלבד במסגרת שירותים המאפשרים זאת במפורש), לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
  3. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 8. חובות המשתמש
  השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
  1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
  2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
  3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
  5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
  6. המשתמש יודע כי בעת רכישת אחד מהקורסים המוצעים בערוץ האקדמיה, תינתן לו האפשרות להתחבר לקורס שרכש ממחשב אחד בכל פעם. לפנים משורת הדין, החברה תאפשר לכל משתמש להחליף עד 15 מחשבים ו/או מכשירים סלולריים וטאבלטים שונים, אך מעבר לכמות זו, המערכת תזכור רק את 2 המחשבים האחרונים שהמשתמש עבד עליהם ולא תאפשר כניסה ממחשבים נוספים. וזאת בכדי למנוע שימוש לא חוקי באתר.
 9. הגבלת אחריות
  1. בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
   1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
   2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירות ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
   3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
   4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
   5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
   1. יתכן כי במסגרת השימוש באתר תספק החברה קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") אשר ייפתחו בחלון חדש, בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. המשתמש מאשר כי ידוע לו שלחברה אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. עוד ידוע למשתמש, כי מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
   2. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילותו או אי פעילותו של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בהורדת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.
   3. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
   4. החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש באתר יהיה רציף ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש באתר יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
   5. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, בהרשמה ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 10. מסירת הודעות; מוקד שירות לקוחות
  1. דרכי מסירת הודעות מהחברה, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באתר ייחשב כמסירת הודעה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
  2. לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בכתובת המייל: admin@wallaschool.co.il.
 11. שונות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בלא צורך בהודעה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
  2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות ביצוע עסקאות, גלישה באתר, התכנים, המוצרים והשירותים ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.
  3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
  4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור בתנאי השימוש.
  5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי השימוש לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.