y = a(x-p)2 + k שרטוט הפונקציה y = a(x-p)2 + k > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד לשרטט את הפונקציה y=a(x-p)2+k על ידי כך שנעזר בפונקציה הבסיסית y=x2.

הפונקציה y=x2 היא הפונקציה הריבועית הפשוטה ביותר. נדבר בשיעור על התפקידים של הפרמטרים השונים, ונראה מה משמעותם. על ידי היעזרות בפונקציה הריבועית הפשוטה ביותר, נסביר את הפרמטרים בפונקציה y=a(x-p)2+k.

לאחר מכן, נלמד כיצד לשרטט את גרף הפונקציה הרצויה. כדי לשרטט את גרף הפונקציה, נשרטט תחילה את הפרבולה הבסיסית. אחר כך, נזיז אותה בציר האופקי כתלות בפרמטר p, ונשנה אותה כתלות בפרמטר a. לבסוף נזיז בציר האנכי כתלות ב-k. נלמד כי קדקוד הפרבולה יהיה תמיד בנקודה (p,k).

נדגים את הדרך שלמדנו על ידי פתרון תרגיל לדוגמה במהלך השיעור.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים

שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים