y = a(x-p)2 + k חקירת הפונקציה y = a(x-p)2 + k > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד חוקרים את הפונקציה y = a(x-p)2 + k.

בשיעור נלמד כי חקירת הפונקציה בנויה משני דברים: האחד הוא לדעת כיצד לשרטט את הפונקציה והשני הוא למצוא את המאפיינים של הפונקציה. נראה כיצד ניתן לדעת מהם המאפיינים של הפונקציה על פי שרטוט הפונקציה.

ראשית, נסביר בשיעור מהי המשמעות של מאפייני פונקציה ומה הם כוללים. לאחר מכן, נראה כיצד למצוא את מאפייני הפונקציה השונים לפי השרטוט של הפונקציה, ונסביר על ידי פתרון שאלה לדוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה

חקירת הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים